Omfartsbaner

Banedanmark har foreslået, at der anlægges en omfartsbane uden om Ringsted som alternativ til forslagene om sporudfletning i øst eller vest, og man har fremlagt tre omfartsbane-alternativer i forbindelse med høringen, en nordlig bane gennem Benløse og to alternativer syd om Ringsted. Vi vil gennemgå de tre alternativer nedenfor.
Nedenstående er kommentarer på et meget spinkelt grundlag, fordi forslagene fra Banedanmark er så sparsomt belyst som de er.

VIGTIGT:
Banedanmark oplyste på borgermødet den 13.8.2020, at man ikke kan regne med den linjeføring, der er vist på kortet i høringsnotatet.
Linjeføringen herunder kan man altså ikke regne med, men man kan formentlig regne med endepunkterne for de tre foreslåede omfartsbaner.

Nordlig omfartsbane mellem Kværkeby og Fjenneslev

Allerede i 2015 indsendte en borger et forslag om en nordlig omfartsbane, men det blev dengang afvist af Banedanmark. Læs om forslaget og Banedanmarks svar her.

Under Borgermødet den 13. august 2020 i Ringsted, oplyste Banedanmark, at der ingen dybere mening var med de stiplede linjer i Banedanmarks høringsnotat. Kortet i høringsnotatet viste en linjeføring gennem byområde i Benløse, men i virkeligheden går forslaget ud på en linjeføring langs motorvejen.

Banedanmarks tanke er at føre den nordlige omfartsbane parallelt, enten nord eller syd, for motorvejen.

Syd for motorvejen er problematisk, fordi der løber en hovedledning til distribution af naturgas til Øst Danmark. Syd for motorvejen findes også en 400 kV højspændingsledning. På grund af respektafstandene til både naturgasledningen og jernbanen kan Banedanmark ikke vælge en sydlig linjeføring uden at naturgasledningen flyttes. 

På nedenstående kort vises derfor med blåt den nordlige omfartsbane med en linjeføring som løber nord for motorvejen.

Spares der ikke på noget, kan det blive en egentlig højhastighedsstrækning på ca. 16 km. Køretiden via den nordlige omfartsbane vil være 4 min 47 sek. ved 200 km/t og 3 min 51 sek. ved 250 km/t. DSB har i dag kun materiel til 180 km/t. Det nye materiel, som er under indkøb, kan køre 200 km/t. Ved en hastighed på 200 km/t vil rejsetiden via omfartsbanen være 18 sek. længere end den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev som tager 4 min 29 sek.

De Svenske Statsbaner (SJ) og Deutsche Bahn (DB) har materiel som kan køre 250 km/t. Gennemkøres strækningen med 250 km/t er rejsetiden via omfartsbanen 1 min 22 sek. kortere en den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev. Det vil være optimalt i forhold til Timemodellen, uden stop i Ringsted.

Hvis den Nye Bane og den eksisterende bane mod Korsør og Jylland fortsat skal have forbindelse med Ringsted station, vil der blive brug for udfletningsanlæg i begge ender af omfartsbanen. Banedanmark anslog selv i 2015 at prisen ville være ca. 2,5 mia kr. plus udgifter til ombygning af Ringsted Station. Det skønnes derfor at den nordlige omfartsbane vil koste i nærheden af 3,5 til 4 mia. kr.

De meget store gener for miljøet og borgerne vej gennem Ringsted kan kun mindskes ved at den nye bane lægges i en tunnel langs med eller under motorvejen. Intet er umuligt, men vi er muligvis et sted omkring 8 – 10 milliarder i anlægsomkostninger. Ved anlæggelsen af Øresundsbanen blev der nedrevet et større parcelhuskvarter i Tårnby på Amager for at give plads for motorvej og jernbane. Det er den korte tunnel man passerer på vej til lufthavnen og som kaldes Tårnby overdækningen.

Alle Banedanmarks bestræbelser ved Ringsted har haft til formål at forøge gennemkørselshastigheden og forøge kapaciteten. Det er derfor svært at se nogen samfundsmæssig værdi i den nordlige omfartsbane, når rejsetiden med det materiel DSB råder over i fremtiden vil være 18 sek. længere mere, end den tid det tager at køre den direkte rute (rød) gennem Ringsted.

Sydlig omfartsbane mellem Kværkeby og Sorø

Den lysegrønne linjeføring i Banedanmarks Idefasehøringsnotat udgår, ud fra de sparsomme oplysninger, fra det sted ved Kværkeby, hvor den nye bane ledes under Vestmotorvejen. Løber mod sydøst gennem den nordlige del af Røvertykke skoven og krydser Haslevvejen mellem flyvepladsen og Tolstrup. Næstvedvejen krydses mellem Ringsted Mark og Høm, hvorefter den fortsætter videre mod vest, nord om Alsted, forbi Knudstrup og gennem Sønderskov, hvorefter den tilsluttes eksisterende bane øst for Sorø Station. Den samlede længde på omfartsbanen er ca. 23 km.

Køretiden af den sydlige omfartsbane omkring Ringsted vil være 6 min 54 sek. ved 200 km/t og 5 min 31 sek. ved 250 km/t. DSB har i dag kun materiel til 180 km/t. Det nye materiel som er under indkøb kan køre 200 km/t. Ved en hastighed på 200 km/t vil rejsetiden via omfartsbanen være 1 sek. længere end den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev som tager 6 min 53 sek.

De Svenske Statsbaner (SJ) og Deutsche Bahn (DB) har materiel som kan køre 250 km/t. Gennemkøres strækningen med 250 km/t er rejsetiden via omfartsbanen 1 min 22 sek. kortere en den direkte rute med 200 km/t (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted, Fjenneslev til Sorø. Det vil være optimalt i forhold til Timemodellen, uden stop i Ringsted.

Der gælder det samme som for det nordlige alternativ, at det bliver nødvendigt at etablere udfletninger i begge ender af den nye bane, med mindre man helt dropper at betjene Ringsted, så tog til og fra Korsør/Jylland og den Nye Bane mod København kører helt uden om Ringsted

Banen vil uundgåeligt ramme følsom natur. Der skal etableres mange broer og dæmningsanlæg, og påvirkningen af naturen vil være voldsom, også hvad støj angår. Det skønnes  at den sydlige omfartsbane vil koste i nærheden af 4 til 5 mia. kr. især hvis man vil undgå at skabe nye flaskehalse på grund af sparede udfletningsanlæg.

Denne sydlige omfartsbane er således ikke til gavn for samfundsøkonomien da den, med det materiel DSB har til rådighed i fremtiden, ikke afkorter rejsetiden mellem København og Århus og dermed modarbejder Timemodellen.

Kort sydlig omfartsbane

Det sydøstlige alternativ er målt på kortet ca. 13 km lang bane og udgår fra de fire hovedspor ved Kværkeby (Fjællebro) til den rammer Sydbanen ca. vest for Sandby. Ifølge Banedanmarks seneste oplysninger i Beslutningsgrundlaget er den dog kun 11 km lang.

Den er en genvej for togene mod Næstved og Hamburg, sådan at der spares tid på at køre uden om Ringsted, forudsat der kan køres med høj hastighed.

Det kan give en mindre støjreduktion langs Ringsted station, at godstogene omlægges, men til gengæld bliver der på begge sider af en 11 km lang ny højhastighedsbane støjgener fra både godstog og højhastighedstog.

Under forudsætning af, at der etableres en hensigtsmæssig udfletning i Kværkeby, betyder banen, at der kan køre tog fra Kværkeby mod Næstved både via Ringsted station og via sydøstbanen samtidig. Det giver mere kapacitet og mulighed for at overhale godstogene med hurtige persontog.

Rejsetiden København – Hamburg for internationale tog kan blive ca. 1 minut kortere, hvis de ledes uden om byen med høj hastighed, og det vil måske mindske støjen i Ringsted by, men det vil ikke vække udelt begejstring hos borgere og politikere, at Ringsted forbigås med togene til Tyskland.

For alle jernbanens kunder vest for Storebælt bliver det meget besværligt at komme til Næstved, Nykøbing Falster og Hamborg, og det er ikke usandsynligt, at de vil foretrække fly, selv når Femern-forbindelsen åbner.
Da togene ikke standser i Ringsted, som er den naturlige skiftestation, skal de nemlig fortsætte en stor omvej helt ind til København for at skifte og derefter køre tilbage over Ringsted, inden rejsen går sydpå.

Banen vil påvirke naturområder på strækningen, der i dag ikke er støjplagede.

Den sydøstlige omfartsbane er på ingen måde et alternativ til sporudfletning, i det der ud over selve banens etablering nødvendigvis skal etableres udfletningsanlæg både i Kværkeby og Glumsø/Sandby ved tilslutning til de eksisterende baner.

Løsningen er ikke til fordel for timemodellen og gør det ikke mere sandsynligt, at lyntog vil komme til at standse i Ringsted.

Last Updated on 21. april 2021 by ringstedbanen